cover image

Радна група

Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Србије решењем број 119-01-72/2020-07 од 24.07.2020. године образовало је Радну групу за израду Нацрта стратегије за наводњавање за период од 2022-2031. године са петогодишњим акционим планом и инвестиционим планом. Решењем о допунама решења о образовању Радне групе за израду Нацрта стратегије за наводњавање број 119-01-72/1/2020-07 од 15.12.2020. године, постојећа радна група је проширена новим члановима и њиховим заменицима. 

Радна Група има задатак да:

 • изради Нацрт стратегије наводњавања Републике Србије за период 2022-2031. године, Нацрт акционог плана за наводњавање за период 2022-2026. године, заједно са Нацртом инвестиционог плана;
 • технички подржи и омогући рад тима стручњака Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (УН ФАО) и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) обезбеђујући им приступ потребним подацима и информацијама;
 • усмерава, прати и верификује рад техничких експерата у току свих фаза израде Нацрта стратегије наводњавања Републике Србије за период 2022-2031. године и пратећих докумената и презентације ових докумената надлежним органима;
 • анализира све пратеће студије, стратегије, међународне споразуме, правне прописе, директиву Европске уније о води као и конвенције од значаја за наводњавање, управљање водним ресурсима, пољопривреду, животну средину, климатске промене и ублажавање њихових негативних ефеката, одрживи развој и друге релевантне политике;
 • да кординира са надлежним органима у току процеса презентације Нацрта стратегије, акциониг плана за наводњавање Републике Србије и инвестиционог атласа.

Рок за извршавање задатака Радне групе је до усвајања Стратегије наводњавања Републике Србије за период 2022-2031. године и пратећих докумената од стране Владе Републике Србије. 

Радна група је састављена од чланова и заменика из следећих институција:

 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште
 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Сектор за рурални развој – Одељење за рурални развој
 • Министарство заштите животне средине
 • Министарство за европске интеграције 
 • Министарство рударства и енергетике
 • Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Сектор за водопривреду
 • ЈВП „Воде Војводине”
 • ЈВП „Србијаводе”
 • Пољопривредни факултет – Универзитет у Београду
 • Институт за водопривреду „Јарослав Черни” 
 • Институт Biosence
 • Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • Пољопривредни факултет – Универзитет у Новом Саду
 • Пољопривредна саветодавна и стручна служба Крушевац
 • Институт за Примену науке у пољопривреди
 • Пољопривредна стручна служба станица „Нови Сад“
 • Задружни савез Србије
 • Привредна комора Србије