cover image

Атлас

Атлас обухвата геопросторну анализу и мапирање пољопривредних површина са потенцијалом за развој наводњавања.

Технички документ представља просторни и временски приказ следећих параметара: топографија (Одељак 1),  покривеност земљишта и употреба земљишта (Одељак 2), типови земљишта и садржај влаге у земљишту (Одељак 3), демографија (Одељак 4), водни ресурси (Одељак 5), пракса наводњавања (Одељак 6), затим следе климатски параметри: валидација и аклиматизација података основних климатских варијабли (Одељак 7), основне климатске варијабле (Одељак 8), индекси температурних прагова (Одељак 9), варијабле падавина (Одељак 10), водни дефицит (Одељак 11), индекс снежних падавина (Одељак 12), број дана са просеком изнад 10 ℃ (Одељак 13), зоне постојаности (Одељак 14), вегетативни индекси (Одељак 15) и вегетациони период (Одељак 16).

background image